Naturreservat Hyllesbolsö

Skog och mark:

I mitten av 1800-talet sänktes vattennivån i sjön Hyllen för att få mer odlingsbar mark. Fram till 1930-talet användes Hyllesbolsö till jordbruk. I norr finns en kulle som kallas för Hurrabacken och enligt uppgift gick man upp på höjden och hurrade när man var klar med slåttern.

Här har alltid funnits mer eller mindre skog men sedan jordbruket upphörde har vissa områden delvis vuxit igen. Stora trädkronor på äldre träd samt gamla enbuskar och vildapel är tecken på att ön har varit mer öppen.

Sedan 1960-talet har skogen varit nästan orörd och är en lövnaturskog med träd i olika åldrar. Här växer främst björk, ek och bok.

Rikt fågelliv:

Lövskogen, med mycket stående och liggande död ved, är viktig för till exempel hackspettar och olika mesar. På ön häckar bland annat storlom, fiskgjuse, gråtrut, havstrut och fisktärna.