Naturreservat Midingsbråte

Syftet med reservatet är att bevara områdets gamla bokar, tallar och granar, främja en återväxt av bok och tall samt att bevara och öka livsmiljöer i form av död eller döende lövved för de organismer som lever i området. Vid Norra Svansjön häckar bland annat duvhök, sparvuggla och mindre hackspett.
I östra delen av reservatet finns resterna av ett torp. Man kan fortfarande se grundstenar och åldriga fruktträd.