Naturreservat Osaby

All odlingsmark och 130 hektar av skogsmarken på Osaby är naturreservat. En lugn och mediatativ miljö med fina strövstigar att vandra på.

Markerna sköts och brukas på ett ekologiskt hållbart sätt och med syftet att historiska odlingsspår och den biologiska mångfalden bevaras. Hälften av den skyddade skogen sköts naturvårdsinriktat. I den återstående halvan är avsikten att skogen skall få utvecklas fritt. Inom reservatet ryms granskog, lövskog, slåtterängar, ekhagar, strandängar och myrar. Här finns också ett rikt fågelliv, med arter som till exempel orre, nötkråka, storlom och lärkfalk. Smålands landskapsdur, uttern, finns också här. På ängarna finns blommor och insekter, bland annat kungsängslilja, vattenbi och kardinalfärgad rödrock. Det finns flera olika vandringsslingor i området.

Information

Adress: Osaby Naturreservat, 355 95 Vederslöv

Telefon: +46(0)10-223 74 68

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack/naturreservat/osaby.html

Karta