Naturreservat Ramsö

Sjön är länets djupaste med ett största djup på 43 meter norr om Ramsö. Vattnet är klart och näringsfattigt.

Ryoliten går i dagen på flera ställen på ön. Bergarten har en mycket tät kornig grundmassa med spridda större mineralkorn i. Dessutom finns i lavabergarter ofta blåsor åstadkomna av gasbubblor.
Ramsö är ett geologiskt reservat. Skogen omfattas därför inte av några särskilda skyddsföreskrifter och delar av skogen har avverkats i sen tid. På ön finns en sommarstuga. Vid de blockrika stränderna finns vidsträckta bestånd av krypgran.

Markfloran tyder på god näringstillgång. Här finns rikligt med skogsbingel, tandrot, blåsippa, vitsippa och vårlök. Reservatet kan endast nås med båt. Särskilda anordningar för besökande saknas på ön.

Information

Karta