Naturreservat Äskekulla

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar. Inslaget av björk och asp är stort över hela området. Men det finns många andra träd och buskar: lind, lönn, al, ask, alm, tall, gran, hagtorn och olvon. Skogen som helhet har en stor variation i ålder, skiktning och slutenhet vilket visar att den till stor del är opåverkad av skogsbruk, annat än plockhuggning, sedan lång tid. Skogens medelålder är något över 100 år men de äldsta träden är närmare 200 år. Skogen har gott om död ved av olika trädslag och i olika former. I området finns ett antal små åkrar med solbelysta bryn.

Brandticka växer på stående björkhögstubbe och långfliksmossa finns på liggande död ved. Platt fjädermossa, fällmossa, guldlockmossa, klippfrullania, krushättemossa, lönnlav, rostfläck, glansfläck och gulnål växer på lövträdstammar. Flera hackspettsarter och andra hålbyggande fåglar trivs i området.

Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En liten parkeringsplats och strövstig kommer att anläggas i området.