Naturreservat Ekefors

Området kännetecknas av betade, öppna och mer eller mindre trädbevuxna hagmarker, samt lövskog som till stor del består av ädellöv med främst bok och ek. En del mycket grova ekar och bokar växer i området. Grova ekar hittas främst på öarna i området, men grova ekar finns även på flera andra platser på båda sidor av vattnet. På grov ek växer bl.a. gulpudrad spiklav, sotlav och oxtungesvamp. Hagmarksträd och hamlade träd har en lång historisk kontinuitet i området. Förutsättningar finns för sällsynta vedlevande insekter.
De kvarvarande betade hagmarkerna har kvar en del ängsväxter som gullviva, jungfrulin och sommarfibbla. Intressantare insekter som förekommer är vialsandbi, glödsandbi, hagtornssandbi, kartfjäril och svingelgräsfjäril. I hagmarkerna står en del grova träd av lind och hamlad ask.
Området har tidigare varit ett s.k. kvillområde, men genom reglering och grävning har vattnet koncentrerats till i huvudsak två fåror. Vattnet strömmar tämligen snabbt förbi men i lugnare partier finns utrymme för ovanliga musslor.

Eftersom reservatet är nybildat, finns inga gränsmarkeringar eller anordningar för allmänheten. Men välkomna ut och upptäck området på egen hand!