Naturreservat Grytö

Från utsiktspunkten på Lunnabacken (ett naturreservat på fastlandet) ser man Grytö och stora delar av reservatets vattenområde. På Grytö växer nu mest granskog. I strandzonen står ett och annat lövträd. Tanken med reservatet är att skogen efter viss borthuggning av gran skall få utvecklas till att bli en fin blandnaturskog. Gammal skog med död ved är viktig för såväl svampar, lavar som vedlevande insekter.
På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april – 31 juli.