Naturreservat Husebymaden

Syftet med reservatet är att Husebymaden ska:
• Utgöra en bra häcknings- och rastplats för fågelarter som är beroende av grunda vatten
• Fungera som ett naturligt reningsverk
• Vara ett lockande utflyktsmål där man kan studera ett rikt fågelliv
Reservatet kräver omfattande skötsel genom bete och slåtter av strandängar och hagmarker. Vattenståndet regleras på ett för fågellivet lämpligt sätt. För besökare finns fågeltorn och rastplats i reservatets södra ände, och även en plattform med utsikt över maden från ekdungen i den norra änden vid Huseby Bruk.
Husebymaden är alltså en grund fågelsjö med ett myller av liv. Från Huseby eklund kan man se ut över vattnet, de betande strandängarna och det rika fågellivet. På vägen dit passerar man Archimedesskruven som användes för att pumpa bort vattnet från Husebymaden.

Här vid Husebymaden finns det en jätteek som har vuxit i flera århundraden. När en ek får växa fritt i en äng får den en krona med grova grenar långt ner på stammen. Då gamla ekar är känsliga för beskuggning, behöver de fritt utrymme kring grenarna. Minst 1500 arter, främst insekter, lavar och svampar har eken som livsrum eller näringskälla. Många sällsynta arter finns enbart på eller i jätteekar eftersom de behöver gamla, grova, ihåliga träd eller död ved. Jätteekar kan bli väldigt gamla och det sägs att ”Eken växer i 300 år, står stilla i 300 år och dör i 300 år.”
Då vi strävar att hålla naturreservatet så rent och helt som möjligt finns det ett antal saker du som besökare inte får göra:
• Övernatta i husbil eller husvagn
• Elda
• Skada naturföremål eller fälla/skada levande och döda träd & buskar
• Plocka, skada eller gräva upp växter och örter som svamp och liknande
• Samla in insekter och andra ryggradslösa djur
• Parkera motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats
• Bedriva tävlings-, övningsverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltare
• Medföra hund utan koppel eller annat lösgående djur
• Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
• Störa djurlivet

Information

Karta