Naturreservat Husebymaden

Projektet med avvattning av maden blev dock endast en kortvarig succé. Maden övergavs som jordbruksmark på 1930-talet och började växa igen.

Efter hand föddes tanken att återskapa en fungerande våtmark av maden till gagn för det redan rika fågellivet vid Skatelövsfjorden. Efter Husebymadens restaurering har en mängd fågelarter börjat häcka såsom gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.

Vid Husebymadens södra del har en parkeringsplats anlagts. Där finns också en rastplats med möjlighet att elda och ett informationscenter/fågeltorn har byggts.

Information

Karta