Naturreservat Osby offerlund

Naturreservatet ligger omkring en halvmil norr om Skatelövsfjordens betydande fornlämningsområde. Fornlämningar härifrån finns i form av gravfält, stensättningar och resta stenar som vittnar om mycket tidig bosättning. Inom själva reservatet har dock inga fornlämningar påträffats och ursprunget till platsen namn är okänt. De biologiska värdena inom reservatet som bl.a. består av svampar, lavar, fåglar och insekter är starkt knutna till de 15 fristående äldre ekar som finns där. Det finns även hålträd. Ekarnas form vittnar om att de vuxit upp i ett öppet landskap och för att deras värden skall bevaras måste de även i fortsättningen stå fritt och solbelyst.