Naturreservat Taglamyren

Taglamyren är ett stort naturreservat där man kan se ut över en av länets större myrar. Den vida mossen som är omsluten av kärr och skog ligger orörd samtidigt som gården Tagelkärr bryter in i myren ifrån söder.
Den stora mossen är en mosaik av alla slags möjliga ekosystem, från blöta höljor till torra tuvor. I de näringsfattiga områdena lever vitmossor, klockljung och dvärgbjörk medan starr och vattenklöver trivs intill fastmarken. Myren håller dessutom kvar vattnet i landskapet som tas upp av växterna eller blir till dricksvatten för djuren. Växter som vitmossa och torv gör även de nytta för myren när de suger åt sig vatten.
Taglamyren har ett speciellt fågel- och insektsliv. Under tidiga vårmorgnar kan man höra tranor och ljungpipare ropa över myren. Orrspelet vid mossen är också något som inte går att missa. För att få en bättre utsikt över djurlivet, kan man klättra upp i reservatets egna fågeltorn. Från parkeringen leder det en stig till utkiksplatsen som ligger vid mossens kant. Den drygt 600 m långa stigen går genom skog och slåttermarker. Undvik att gå ut på myren då miljön är väldigt störningskänslig under häckningstiden. Tänk också på att visa hänsyn till boende på gården Tagelkärr.
Förr gick det att se ut över hela myren men idag hotas den av igenväxning. Tallen växer in över myren och för att bevara den öppna myren samt livsmiljön, röjs vissa delar av myren.
Naturreservatet finns för att bevara myrens naturliga vattenförhållanden, det speciella växt- och djurlivet och odlingslandskapet kring Tagelkärr. Därför finns det ett antal saker som du som besökare inte får göra.
Då vi strävar att hålla naturreservatet så rent och helt som möjligt finns det ett antal saker du som besökare inte får göra:
• Övernatta i husbil eller husvagn
• Elda
• Skada naturföremål eller fälla/skada levande och döda träd & buskar
• Plocka, skada eller gräva upp växter och örter som svamp och liknande
• Samla in insekter och andra ryggradslösa djur
• Parkera motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats
• Bedriva tävlings-, övningsverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
• Medföra hund utan koppel eller annat lösgående djur
• Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande

Det är lätt att nå reservatet från väg 23 mellan Gottåsa och Eneryda.

Karta