Allemansrätt

Inte störa – inte förstöra! Huvudregeln för att vistas i naturen.

Inte störa – inte förstöra!

Ja, det är huvudregeln som gäller såväl markägare och andra besökare. Allemansrätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen. Med den rätten följer även ett ansvar. Vi vill att du ska kunna återkomma år efter år och fortfarande kunna njuta av samma växt- och djurliv som du kan se idag. Lämna alltså inget annat än fotavtryck och ta inget annat än fotografier. Observera dessutom att Åsnens unika och känsliga natur innebär att allemansrätten är begränsad på flera platser i området, särskilt när det kommer till tältning och eldning. 

 

Allemansrätten är knuten till den enskilda individen

Arrangörer av aktiviteter på annans mark måste informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar och skyldigheter som rätten innebär. Arrangören bör också samråda med berörda markägare.

 

Att ta sig fram i naturen

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Undantaget är privata tomter och gårdsplaner. Du får gå, cykla, rida och åka skidor så länge du inte riskerar att skada växande gröda. Om du rider i grupp måste du vara extra uppmärksam så att inte markskador uppstår. Lägg också märke till att det inte är tillåtet att rida på gång- och cykelväg, motionsspår, skidspår och vandringsleder.

 

Motortrafik

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att framföra motordrivna fordon som bil, MC och moped på barmark i terrängen. På enskilda vägar med förbudsskyltar är det inte heller tillåtet att köra med motorfordon.

 

Parkering

Att parkera intill en väg är tillåtet, såvida du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller hindrar någon från att komma in på exempelvis brukningsvägar.

 

Sjöliv

Du får bada, åka båt och paddla kanot, förutom vid privata tomter och inom fågelskyddsområden med tillträdesförbud. Observera att det också råder förbud att ankra eller förtöjahusbåtar i Åsnen. Alla båt- och kanotturer bör ske i sällskap av ”Karta över Åsnenområdet” som markerar kanotleder, fågelskyddsområden, rastplatser med mera. Lägg även märke till att särskilda regler gäller för båttrafik inom nationalparken. Information om Åsnens digitala djupkarta hittar du hos Åsnens FVO. För motorbåt gäller 5 knops maxfart utanför farlederna. Åsnen är inte en lämplig sjö för vattenskoteråkning med anledning av värdefulla naturvärden och känsligt fågelliv. Dessutom är sjön grund vilket innebär att det är en säkerhetsrisk för föraren. Inom nationalparken råder totalförbud för vattenskoter och inom många naturreservat är det förbjudet att framför motorfordon som t.e.x vattenskoter.

 

Skräp

All nedskräpning är förbjuden och straffbar. Det du orkat bära med dig i naturen, orkar du självklart också bära med dig hem eller till närmsta sophantering.

 

Blommor, bär och svamp

Att plocka vilda blommor, bär och svamp är tillåtet. Men tänk på att blommorna oftast är vackrast där de står och att de dessutom utgör en viktig näringsresurs för insekter. Var speciellt hänsynsfull då du vistas i våra sista kvarvarande slåttermarker. Vissa blommor är dessutom fridlysta och får därmed inte plockas. I flera naturreservat tillåts bär- och svampplockning till husbehov, medan plockning av blommor är förbjuden. Exakt vad som gäller finns angivet på reservatens informationsskyltar.

 

Träd och ved

Såvida du inte frågat markägaren om lov, är det förbjudet att ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter, sav eller kåda från levande träd och buskar.

 

Hundar

Hundar får följa med ut i naturen, men de får inte störa eller jaga djur. I nationalparken, liksom i flera av naturreservaten, gäller kopplingstvång.

Under tiden 1 mars till 20 augusti råder kopplingstvång i övrig skog och mark. Även under andra tider på året har du ansvar för att din hund inte förföljer eller skadar vilt. Generellt rekommenderar vi att du alltid håller din hund kopplad under besök i området.

 

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. För dessa aktiviteter finns särskilda regler. Såvida du inte är fiskerättsinnehavare krävs fiskekort för att fiska i Åsnen.

 

Ytterligare begränsningar i reservat

Observera att det inom naturreservat kan finnas ytterligare inskränkningar av allemansrätten, till exempel förbud mot tältning, svampplockning och insamlande av insekter. Läs därför noga igenom reservatens informationsskyltar. För mer information om vad som gäller i de olika reservaten, se Länsstyrelsen Kronobergs hemsida.

 

Mer information om allemansrätten

Det är inte alltid självklart vad som är tillåtet i naturen. Om du är osäker kan du läsa mer hos Naturvårdsverket.